Gènere, llar i immigració internacional a Catalunya

Autors/ores

  • Andreu Domingo i Valls
  • Jordi Bayona i Carrasco

Resum

El volum i les característiques sociodemogràfiques dels fluxos migratoris internacionals arribats a Catalunya, així com els de la població de nacionalitat estrangera empadronada i les seves formes d'assentament, resulten incomprensibles sense considerar la relació de gènere, entre les persones immigrades i les no immigrades. D'una banda, i des de Catalunya, cal considerar la millora en el nivell d'instrucció de les generacions més joves i la incorporació creixent d'aquestes al mercat laboral, que ha revolucionat les condicions de reproducció, tant biològica com domèstica, a la llar. En aquest últim cas, s'ha produït un procés d'externalització del treball domèstic de la llar i s'ha creat una àmplia demanda de mà d'obra coberta majoritàriament per dones estrangeres. De l'altra, i entre els estrangers, per a algunes nacionalitats han estat precisament les dones les que s'han configurat com a capdavanteres en els fluxos migratoris i han estat decisives en un primer moment d'inserció. Així, es poden discriminar els processos migratoris pel protagonisme que tenen els homes o les dones, de la qual cosa resulten uns forts desequilibris de sexe en la seva composició. Aquests mateixos desequilibris tenen també un impacte determinant en el paper que desenvolupen uns o altres dins de la llar. En la composició de les llars on viuen estrangers, que el 2007 ja representaven una de cada sis llars a Catalunya, les diferències de gènere i els desequilibris dels efectius delimiten tant el tipus de llar on es troben residint com les relacions de parentiu observades dins de cada llar. Si a la resta de llars és el cicle de vida familiar el que explica el tipus de llar on es troben en un moment o altre, o les relacions que dins d'aquesta es produeixen, entre els estrangers apareix la forta pertorbació del fenomen migratori, especialment en els estadis inicials d'aquest.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2011-07-18