El regadiu a Lleida. Resultats de diverses avaluacions a la zona regable dels canals d’Urgell (Lleida)

Autors/ores

  • Lluís Cots Rubió Departament d’Enginyeria Agroforestal, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària, Universitat de Lleida
  • Joaquim Monserrat Viscarri Departament d’Enginyeria Agroforestal, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària, Universitat de Lleida
  • Javier D. Barragán Fernández Departament d’Enginyeria Agroforestal, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària, Universitat de Lleida

Paraules clau:

recursos hídrics, reg, avaluació, modernització, Lleida, canals d’Urgell.

Resum

En aquest article fem una descripció de les superfícies regades a la demarcació de Lleida i la demanda d’aigua que representen enfront de les aportacions en règim natural. Es donen els resultats de les avaluacions del reg a diferents escales, obtingudes pel grup de recerca al llarg dels últims vint anys a l’àrea regada pels canals d’Urgell, on el reg predominant és el reg a tesa. S’observa que la qualitat del reg a tesa està molt condicionada pel tipus de sòl on s’aplica. A mesura que l’àmbit de la zona de reg avaluada és més gran, es fa palès com l’aprofitament de l’aigua augmenta respecte a l’obtinguda en parcel·la o en petites zones de reg. Aquest fet no és atribuïble sols al pes que suposen els sòls idonis per al reg a tesa, sinó també a la reutilització que es fa de l’aigua, a causa de l’escassetat del recurs. Es valoren els avantatges i inconvenients que presenta la modernització dels regadius, així com diferents maneres de realitzar-la. Finalment, es mostren els resultats de la simulació de la modernització de l’àrea regada pels canals d’Urgell i les repercussions que comportaria quant a l’aprofitament de l’aigua, i s’observa que la modernització del regadiu no comporta un estalvi d’aigua o alliberació de recursos per a altres usos, com es creu, sinó un increment del consum i una disminució dels recursos disponibles aigües avall.

Paraules clau: recursos hídrics, reg, avaluació, modernització, Lleida, canals d’Urgell.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Número

Secció

Articles