EL PLA DE REGADIUS DE CATALUNYA

Autors/ores

  • Joan Anglès Sedó Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya

Paraules clau:

consum d’aigua, producció d’aliments, nous regadius, modernització de regadius, eficiència de reg.

Resum

Catalunya és un país petit, predominantment forestal i amb una elevada densitat de població, de manera que la superfície agrícola utilitzada (SAU) per habitant és molt reduïda. Tenint en compte la importància de la ramaderia intensiva, resulta que la producció agroalimentària de productes no transformats està situada molt per sota del seu consum, amb una taxa de cobertura de la balança comercial d’aquests productes per sota del 45 % de mitjana anual.
Donades les restriccions en la disponibilitat d’aigua de pluja durant els mesos d’estiu, així com la seva variabilitat interanual, típiques del clima mediterrani, que afecta gran part de la superfície conreada de Catalunya, en secà, la varietat de cultius possibles i les productivitats esperades són molt limitades. A causa d’això, tradicionalment, els agricultors han construït infraestructures per a la distribució d’aigua, sobre la base de sèquies en terra, en les zones planes, properes als rius, dominades topogràficament i aptes per al regadiu. Aquests regadius tradicionals tenen una baixa eficiència en el transport, la distribució i l’aplicació de l’aigua als cultius que es pot millorar
mitjançant la seva modernització. El regadiu ha estat, tradicionalment, el principal motor de desenvolupament
del medi rural. Al voltant de les zones regables s’han implantat multitud d’activitats econòmiques que han propiciat el manteniment de la població rural, mentre que a les zones de secà s’ha produït, a través dels anys, un constant descens i envelliment de la població rural. Per tot això, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya (DAAM) considera prioritària la política de regadius amb els objectius següents:
— millorar el grau d’autosubministrament de productes alimentaris
— augmentar l’eficiència en la utilització de l’aigua de reg
— afavorir l’equilibri territorial i, conseqüentment, prevenir la degradació del medi rural
Amb aquesta finalitat, ha redactat el Pla de Regadius de Catalunya, que té per objecte la modernització de 175.000 ha de regadius tradicionals i la implantació de 115.000 ha de nous regadius d’alta eficiència en el període 2008-2020.


Paraules clau: consum d’aigua, producció d’aliments, nous regadius, modernització de regadius, eficiència de reg.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Joan Anglès Sedó, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de CatalunyaDescàrregues

Número

Secció

Articles