Característiques del sòls i ambientals que afecten la mineralització "in vitro" d'un adob orgànic

Autors/ores

  • Joan Carles Moré Ramos

Resum

Estudiem la influència d'un grup d'onze variables (pH, carbonats, relació C/N, % C.O.T., textura i salinitat del sòl; dosi, maduresa i forma d'aplicació del compost; humitat i temperatura del medi) en la velocitat de mineralització del Carboni total present en un sòl adobat amb compost.
Proposem un model matemàtic senzill per a la mineralització del Carboni total del sòl i del compost en funció de les variables discriminades com significatives.
El model l'establim considerant grups de sustàncies lentament i ràpidament mineralitzables, resultant ordres de magnitud per a les vides mitjanes d'ambdues fraccions de anys i dies respectivament.

Descàrregues

Publicat

2005-12-20

Número

Secció

Articles