Estudi del compostatge de residus de neteja de boscos

Autors/ores

  • Xavier Rudé i Payró
  • Josep M. Alcañiz i Baldellou

Resum

Hom ha estudiat l'evolució de l'humus durant el procés de compostatge de residus triturats provinents de la neteja de boscos de pi roig amb ginebre. També s'ha valorat les possibilitats d'utilització del compost obtingut com a substrat vegetal.
La composició d'aquests residus, rics en fusta de pi i branquillons (85 %), i llur elevada granulometria, n'han dificultat la rápida descomposició, bé que la fracció restant, constituïda per escorça i fullaraca (15 %), ha donat lloc a un humus de força bona qualitat.
Els paràmetres analítics que consideren el material globalment, com la matèria orgànica total (MOT), el carboni oxidable total (COT), la relació C/N, la taxa de mineralització complementària (TMC) i els pirogrames, indiquen una baixa transformació dels residus, a causa de l'abundància de fragments grollers de fusta.
Malgrat tot, els paràmetres que fan referencia a l'humus extret senyalen uns grans canvis en el contingut d'àcids húmics i fúlvics, en la relació C/N, en l'anàlisi elemental dels àcids húmics i en els pirogrames, de manera que hom obté, al final del procés, un humus de bona qualitat.
La corba de retenció d'aigua demostra clarament que no és un material adequat corn a substrat, si Inés no atesa la granulometria estudiada.

Descàrregues

Publicat

2005-12-21

Número

Secció

Articles