Una aproximació a l’anàlisi de les sèries de preus dels productes forestals a Catalunya: l’exemple de la tendència del pi roig

Autors/ores

  • Adriano Raddi Programa de Bioeconomia i Governança, Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya

DOI:

https://doi.org/10.2436/20.1503.01.148

Paraules clau:

anàlisi econòmica forestal, tendència dels preus, capitalització composta, tractament de la inflació, taxa de variació anual del preu real, mercat forestal català

Resum

El preu de la fusta és una de les variables més importants per a la viabilitat econòmica de la gestió forestal. Els preus de mercat observats reflecteixen les condicions presents i passades de l’oferta i la demanda. Quan fem hipòtesis sobre preus futurs, dos factors són cabdals: la inflació expectada i la variació dels preus.

En aquest article s’exposa un mètode simple per calcular la línia de tendència a través de la taxa de variació del preu real, estimada mitjançant un model economètric basat en la linealització de la capitalització composta tractada en la matemàtica financera. Sempre que hi hagi disponible una sèrie de preus versemblants, aquest mètode és recomanable per a tots aquells usuaris que només tinguin coneixements bàsics d’informàtica i estadística. Tot i que es pugui utilitzar per predir els preus a mitjà termini, finalment seran les condicions de mercat vigents en aquell moment les que influiran en la presa de decisions sobre la compravenda de productes forestals.

Havent calculat la taxa de variació del preu real dels darrers quaranta anys, s’evidencia que a Catalunya la gran majoria dels productes forestals mostren una tendència a la baixa, tot i l’augment registrat recentment, sobretot pel que fa als diferent tipus de fusta.

Descàrregues

Publicat

2023-12-15

Número

Secció

Articles