200 cançons d’abans de la guerra del 36 a les escoles de Mallorca

Autors/ores

  • Miquel Jaume Campaner Institut d'Estudis Catalans

Paraules clau:

educació musical, cançó escolar, cançó infantil, cançó amb gestos, cançó popular.

Resum

El repertori de cançons que estava a l’abast dels mestres mallorquins per ensenyar a llurs alumnes abans de la guerra del 36 era prou extens i variat. Sense pretensions d’exhaustivitat en presentem un catàleg de 200 peces de les quals consta que foren interpretades en alguna ocasió per escolars o que, si més no, ho foren amb un alt grau de probabilitat perquè figuraven en publicacions o llibres de text d’amplíssima difusió a les escoles mallorquines. La nostra contribució s’emmarca dins la historiografia de l’educació musical només a tall d’aportació de materials que pugui servir en el futur per a un estudi i anàlisi de les cançons des del punt de vista musical, literari, ideològic i didàctic.

Paraules clau: educació musical, cançó escolar, cançó infantil, cançó amb gestos, cançó popular.

Número

Secció

Tema monogràfic