El discurs de l’energia. L’herència de Thomas Young.

Autors/ores

  • Enric Pérez Canals Departament de Física Fonamental. Facultat de Física. Universitat de Barcelona
  • Nemrod Carrasco Nicola. Universitat de Barcelona

Paraules clau:

energia, etimologia, divulgació, Young, Il·lustració

Resum

Presentem un repàs sumari de l’etimologia del terme ‘energia’. Malgrat la seva rellevància i omnipresència, tant en l’ús comú com en l’especialitzat, la història del mot està poc estudiada. Assenyalem l’existència d’una arrel grega, enargeia, freqüentment oblidada, però determinant per a entendre l’entrada de la paraula en les llengües vernacles, durant els segles xv i xvi. Així, a més d’enargeia, neologisme introduït per Aristòtil, cal considerar l’enargeia emprada principalment en els tractats de Retòrica de l’antiguitat grecollatina. Dins d’aquest repàs analitzem també amb una mica més de detall un dels episodis més importants en la història etimològica de l’energia: l’aplicació de Thomas Young a l’estudi de les col·lisions de partícules. Mostrem que el seu ús s’emmarca perfectament en un context —la Il·lustració britànica— on ‘energy’ tenia cada cop més presència en diversos àmbits.

Paraules clau: energia, etimologia, divulgació, Young, Il·lustració

Biografies de l'autor/a

Enric Pérez Canals, Departament de Física Fonamental. Facultat de Física. Universitat de Barcelona
Nemrod Carrasco Nicola., Universitat de Barcelona

 

 

Descàrregues

Número

Secció

Articles