Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
  • La tramesa no ha estat publicada anteriorment, ni tampoc no s’ha enviat anteriorment a una altra revista (o s’ha proporcionat una explicació a «Comentaris a l’editor/a»).
  • El fitxer de la tramesa és en format Microsoft Word, RTF o WordPerfect.


  • S’han proporcionat els URL per a les referències sempre que ha estat possible.
  • Les taules i els peus de les figura es presentaran, separadament, al final del text del treball; en cap cas s'inclouran dins del redactat del text ni en els originals de les figures.
  • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a la secció «Indicacions per als autors/es» de la pàgina «Quant a la revista».
  • Per a les trameses a seccions revisades per persones expertes, s’han seguit les instruccions de la secció «Com assegurar una revisió cega».

Directrius per a l’autor/a

 

Revista Catalana de Micologia : Normes d'edició

 

Els treballs hauran de ser escrits preferentment en català o castellà; també s'acceptaran els escrits en francès, italià o anglès. Tots els treballs aniran encapçalats pel títol en majúscules, seguit dels noms dels autors i llurs adreces, i d'un resum en anglès i un altre en català/castellà, com a mínim. Els resums no podran excedir de les 200 paraules i caldrà iniciar-los amb el títol del treball, en l'idioma del resum, i acabar-los amb les principals paraules-clau (no més de 6).


- L'extensió dels originals no podrà superar l'equivalent de 20 fulls DIN A-4, (incloses les il·lustracions, fotografies, taules i bibliografia). Només excepcionalment, el Consell de Redacció podrà acceptar de publicar treballs d'extensió superior.


- El Consell de Redacció, previ informe dels Revisors, indicarà les modificacions i correccions recomanades i necessàries per a la publicació dels treballs, i seran els propis autors els qui procediran a la correcció dels treballs, seguint escrupolosament les recomanacions del Consell de Redacció o justificant les que no han estat seguides. Els treballs seran retornats a la Revista, en suport informàtic per a PC compatible (CD o DVD), amb el redactat definitiu per a la publicació.


- En el text s'evitaran en tot moment els subratllats, els tabuladors i el tipus de lletra negreta, amb l'excepció dels noms científics que encapçalin els paràgrafs, que figuraran en negreta-cursiva (no en
majúscules), i en cursiva (no negreta) en tots els altres casos. Els títols dels diferents apartats o capítols han d'anar en majúscules (no negreta ni cursiva).


- Les citacions d'autors dins del text, han de seguir els criteris que recullen els exemples següents:
'segons FRIES (1837)', 'BON & BELLU (1996) ', '(MALENÇON et al., 1975) ', o bé: '(PEGLER, 1974: 234)'.


- Per a la bibliografia cal seguir els criteris dels següents exemples:
KÜHNER, R. & H. ROMAGNESI (1978).- Flore analytique des champignons supérieurs. Ed. Masson, Paris. 557 pp.
ORTON, P.D. (1960).- New check-list of British agarics and boleti. III. Trans. Brit. Mycol. Soc., 43(2): 159-439.


- Totes les figures aniran numerades i acompanyades d'un breu peu de figura, com també d'una remissió, com a mínim, en el text (p. ex.: vegeu Fig. 1; taula 2). Les figures, taules i fotografies en blanc i negre es reproduïran directament a partir dels originals presentats pels autors. Els autors les hauran reunir de manera que ocupin pàgines senceres sempre que sigui possible. Les escales gràfiques, els rètols i altres signes de les
figures hauran d'anar sempre incorporades a les figures i en tipus d'impremta. En cap cas, els originals han d'anar emmarcats.

- Les taules i els peus de les figures es presentaran, separadament, al final del text del treball; en cap cas s'inclouran dins del redactat del text ni en els originals de les figures.

- El format o caixa de la Revista Catalana de Micologia és de 20 x 13,5 cm. Totes les il·lustracions s'hauran d'ajustar a aquest format o tenir mides més grans i proporcionals. Dels dibuixos, cal presentar els originalsen paper vegetal i tinta xinesa, realitzats amb un traç de 0,3 o 0,4 o be digitalizats a la mida de la caixa, en una resolució de més de 300 ppp i en format sense comprimir. Les fotografies en blanc i negre han d'ésser ben contrastades; si són més d'una, els autors hauran de fer la composició en una única figura, respectant el format de la caixa de la Revista o de mida proporcional. Els originals han d'anar en format digital de mínim 300 ppp i en format sense comprimir, o be a partir de positivats en paper brillant muntats en un suport rígid (cartolina o semblant).


- Els autors hauran de fer una proposta al Consell de Redacció de la RCM de les fotografies en color susceptibles de ser publicades. L'acceptació del treball per a publicar en cap cas implicarà que de totes les fotografies a color proposades pels autors siguin seleccionades per a ésser reproduïdes. El Consell de Redacció decidirà en cada cas quines i quantes fotografies es reproduiran en els treballs, sempre seguint criteris editorials, de qualitat de les mateixes, i segons l'extensió i l'interès de cada treball. Els autors hauran de presentar els originals de les fotografies en diapositives de qualitat o en format digital i, en aquest darrer cas, de 10 ? 13,5 cm, mínim 300 ppp i format sense comprimir. Els autors hauran de separar al final del text del treball, un breu peu de fotografia (que no ha de superar una línia d'extensió) explicatiu de la mateixa.

Declaració de privacitat

Les adreces electròniques i els noms introduïts en aquest lloc s’utilitzaran exclusivament per als propòsits declarats per aquesta revista i no es faran servir amb cap altra finalitat ni es posaran a disposició de tercers.