Procés de revisió de persones expertes

1. Recepció d’articles
El Consell de Redacció notificarà als autors la recepció dels articles que li arribin i posteriorment els informarà de l’acceptació o el rebuig de publicació i els justificarà la decisió. La recepció de l’article no en comporta necessàriament l’acceptació.

2. Revisió interna
El Consell de Redacció considerarà el treball per a la publicació després d’una primera valoració editorial que consistirà a comprovar: a) l’adequació a l’àmbit temàtic i l’interès de l’article en funció dels criteris editorials de L&L; b) el compliment dels requisits de presentació formal exigits en les normes de publicació recollides en el document "Instruccions per als autors" i en aquest web.

3. Revisió externa
Un cop l’article s’hagi considerat apte per ser publicat, s’enviarà a avaluar per part de dos o més avaluadors experts, externs al Consell de Redacció, de manera confidencial i anònima. Els treballs que es consideri que només són acceptables amb determinades modificacions, s’enviaran als autors perquè els corregeixin i els retornin a la revista en el termini màxim d’un mes, tant si es demanen correccions menors com majors.

4. Criteris de selecció d'avaluadors
La selecció dels avaluadors és competència del Consell de Redacció de la revista, que té en compte els mèrits acadèmics, científics i l’experiència professional, incloent-hi especialistes tant d’origen nacional com internacional.

5. Criteris de política editorial

El Consell de Redacció es reserva els drets d’acceptar o rebutjar els articles a partir dels informes externs, així com d’introduir modificacions d’estil o retallar els textos que sobrepassin l’extensió permesa, amb el compromís de respectar-ne el contingut original. Els factors en què es fonamenta la decisió sobre l’acceptació o rebuig dels treballs per part dels editors de la revista són els següents: a) originalitat: text totalment original, aportacions valuoses; b) actualitat i novetat; c) rellevància; d) significació per a l’avenç del coneixement; e) fiabilitat i validesa científica: qualitat metodològica contrastada, adequació de la bibliografia; f) presentació: bona redacció, organització (coherència lògica i presentació material).