Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
  • La tramesa no ha estat publicada anteriorment, ni tampoc no s’ha enviat anteriorment a una altra revista (o s’ha proporcionat una explicació a «Comentaris a l’editor/a»).
  • El fitxer de la tramesa és en format Microsoft Word, RTF o WordPerfect.
  • S’han proporcionat els URL per a les referències sempre que ha estat possible.
  • El text és en interlineat simple, utilitza un tipus de lletra de 12 punts i aplica cursiva en lloc de subratllat (excepte per a les adreces URL). Totes les il·lustracions, figures i taules s’han ubicat a la posició que els correspon, i no al final del text.
  • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a la secció «Indicacions per als autors/es» de la pàgina «Quant a la revista».
  • Per a les trameses a seccions revisades per persones expertes, s’han seguit les instruccions de la secció «Com assegurar una revisió cega».

Directrius per a l’autor/a

Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques

Instruccions per als autors

Els articles sotmesos a publicació s’han d’enviar als editors o a qualsevol membre del comitè editorial, per correu electrònic, preferentment en format PDF. Els originals han de contenir la versió anglesa del títol, un resum breu en català i en anglès, paraules clau en català i en anglès i els codis de la classificació per matèries MSC2010.

Les versions definitives dels articles acceptats s’han de presentar en codi TEX, preferentment en l’estil LATEX propi del Butlletí. Aquest estil es pot obtenir a les pàgines web de la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM). Fem notar que en aquesta publicació s’utilitza preferentment el punt per a separar decimals, en lloc de la coma recomanada per l’IEC, per poder facilitar la comprensió de les expressions matemàtiques. Per tal d’accelerar el procés de producció, es prega als autors que segueixin les indicacions contingudes en el document d’exemple.

La versió en paper del Butlletí s’imprimeix en blanc i negre. Quan un article contingui figures en color i es consideri convenient, l’autor proporcionarà una versió dels gràfics substituint el color per tons de grisos i línies de gruix variable. Així mateix modificarà els comentaris que facin referència al color de les figures. En qualsevol cas el Butlletí publicarà l’original en color en el seu format electrònic.

Els autors dels articles publicats al Butlletí en retenen el dret de còpia (copyright) i autoritzen l’IEC a difondre’ls, tant a través de la publicació impresa com mitjançant els portals digitals propis o d’altres amb què s’estableixin els convenis oportuns a aquest efecte. És responsabilitat dels autors assegurar que es disposa dels drets de reproducció dels gràfics i de les figures que hi apareguin. Cada autor rebrà una còpia en PDF d’alta qualitat de la versió digital del seu article i un exemplar imprès del número del Butlletí en el qual es publiqui.

La correspondència administrativa relacionada amb el Butlletí s’ha d’adreçar a l’SCM.

Declaració de privacitat

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) compleix el que estableix el Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (Reglament 2016/679, del 27 d’abril de 2016). De conformitat amb aquesta norma, s’informa que, amb l’acceptació de les normes de publicació, els autors autoritzen que les seves dades personals (nom i cognoms, dades de contacte i dades de filiació) puguin ser publicades en el corresponent volum de la revista Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques.

Aquestes dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat de l’IEC amb la finalitat de gestionar aquesta publicació. Únicament s’utilitzaran les dades dels autors per a gestionar la publicació de la revista Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques i no seran cedides a tercers, ni es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals. Un cop publicada el Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, aquestes dades es conservaran com a part del registre històric d’autors. Els autors poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, adreçant-se per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat, en què s’especifiqui de quina publicació es tracta.