La Vegetació de les serres prepirinenques compreses entre els rius Segre i Llobregat. 2- Comunitats herbàcies higròfiles, fissurícoles i glareícoles

Autors/ores

  • Jordi Carreras i Raurell
  • Ignasi Soriano i Tomàs
  • Josep Maria Ninot i Sugranyes
  • Josep Vigo i Bonada
  • Empar Carrillo i Ortuño
  • Xavier Font i Castell

Resum

Aquest treball fa referència al conjunt de serres prepirinenques situades entre els rius Segre i Llobregat. En aquests massissos es troben ben representats els estatges submontà, montà i subalpí, mentre que I'alpí hi és força reduït. Els tipus de vegetació dominants són de caire montà submediterrani i subalpí de tendència xeròfila. Dels grups de comunitats que tractem en aquest treball, el de les higròfiles és el menys representat, atesa la dominància dells substrats calcaris permeables. Els herbassars dels Molinietalia, les comunitats helofítiques i les molleres no són gaire freqüents ni extenses, i sovint no es troben gaire ben caracteritzades. Només els prats de dall del Rhinantho-Trisetetum són mitjanarnent extensos i típics. Contràriament, les comunitats fissurícoles i les glareícoles són molt freqüents pertot arreu, i principalment a I'alta muntanya; pertanyen majoritàriarnent a les aliances calcícoles. Saxifragion mediae, Iberidion spathulatae o Stipion calamagrostis. Els nous sintàxons proposats són: Saxifrago-Ramondetum myconi valerianetosum apulae subass. nova, Moehringio- Gvmnocarpietum robertiani festucetosum gautieri subass. nova i Sileno-Potentilletum nivalis stat. nov.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2005-05-09

Número

Secció

Gea, Flora et Fauna