Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
  • La tramesa no ha estat publicada anteriorment, ni tampoc no s’ha enviat anteriorment a una altra revista (o s’ha proporcionat una explicació a «Comentaris a l’editor/a»).
  • El fitxer de la tramesa és en format Microsoft Word, RTF o WordPerfect.
  • S’han proporcionat els URL per a les referències sempre que ha estat possible.
  • Tot el material (text, taules, peus de figures, referències, etc.)
    es presentarà mecanografiat per una sola cara en paper DIN A4 a doble espai, amb lletra de 12 punts (pt) o 10 caràcters per polzada (cpp). Als laterals i les parts superior i inferior es deixarà un marge de 2,5 centímetres. Els fulls hauran d’anar degudament numerats.
  • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a la secció «Indicacions per als autors/es» de la pàgina «Quant a la revista».
  • Per a les trameses a seccions revisades per persones expertes, s’han seguit les instruccions de la secció «Com assegurar una revisió cega».

Directrius per a l’autor/a

Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural 

Normes de publicació

Objectiu de la revista

El Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural publica principalment articles inèdits i notes curtes de qualsevol camp de la història natural (revisions i descripcions relatives a la gea, la flora i la fauna; aspectes funcionals dels sistemes naturals; treballs sobre gestió del patrimoni natural, etc.), però també articles d’opinió i aportacions relatives a l’ofici del naturalista, ressenyes de llibres i glosses de naturalistes i científics destacats.

Tramesa dels manuscrits

Només podran ser publicats els treballs i les notes quan l’autor o un dels autors sigui soci de la ICHN.

Els treballs seran enviats per correu electrònic (butlleti.ichn@iec.cat) en format RTF, Word (doc, docx) o pdf al Redactor en Cap. En el cas de que es faci per altres vies el Comitè Editorial no es fa responsable dels retards que se’n derivin.

Els articles podran ser escrits en català, castellà, anglès, francès o qualsevol altra llengua culta d’alfabet llatí, que garanteixi una àmplia difusió, seguint la normativa que s’exposa a continuació. El número total de pàgines, incloent les taules i figures, no podrà passar de 40 en format DIN-A4; en cas de manuscrits amb un nombre superior de pàgines, el comitè editorial es reserva la decisió de publicar-los.

La submissió d’un manuscrit implicarà que el treball és original i que no ha estat enviat a cap altra revista. No s’acceptaran articles ja publicats o en premsa.

En el cas que no s’acompleixi aquesta normativa, el manuscrit serà retornat a l’autor.

Organització dels treballs

Els treballs estaran organitzats de la següent forma (exceptuant

casos especials):

• Títol

• Autors

Nom(s) i cognom(s) de l’autor(s), seguit a sota de la direcció(ns) professional(s) i correu electrònic(s). Si hi ha dos o més autors, aquests seran reconeguts amb superíndex.

• Autor per a la correspondència (només quan hi ha més d’un autor)

Nom complet i correu electrònic

• Resums

Si el treball és en català o anglès hi haurà un resum en català i un altre en anglès (màxim 250 paraules). En els altres casos hi haurà, a més dels resum esmentats, un resum en l’idioma del treball. El títol del treball encapçalarà en negreta el(s) resum(s) que no siguin escrits en l’idioma del treball

• Paraules clau (un màxim de 12), es col·locaran a sota de cada resum

• Introducció

• Materials i mètodes

• Resultats i discussió (separats o combinats)

• Conclusions (optatiu)

• Agraïments (si cal)

• Bibliografia

Estarà organitzada per ordre alfabètic. Els noms de les revistes no han de ser abreujats. No han d’aparèixer referències relacionades amb els noms dels autors de noms científics (veure més endavant la forma de citar-les).

• Figures i peus de figura, les taules i capçaleres de taula estaran integrats en el text o col·locats desprès de la bibliografia, en pàgina a part.

Les notes estaran organitzades de la següent forma: 

• Títol (el primer títol amb l’idioma de la nota i el segon en anglès, si l’anglès és l’idioma de la nota el segon títol serà en català). 

• Text (sense els subapartats presents en els treballs) amb les figures (si n’hi ha) incloses en el text. 

• Agraïments (si cal) 

• Bibliografia (veure l’apartat anterior) 

• Autors (veure l’apartat anterior) 

Les notes mai podran superar les 5 pàgines, figures incloses. 

Format principal dels treballs i notes: 

1) Seran escrits en DIN-A4, amb els marges esquerre i dret del text: 2,5 cm; marge superior: 3,0 cm, inferior: 2,5 cm. 

2) Distància entre línies: 1,5. 

3) El text definitiu, previ a l’acceptació definitiva del manuscrit, ha d’estar escrit preferentment amb RFT, tot i que també s’accepten formats Word. 

4) Font del títol: Times New Roman o Times, grandària de la lletra 14 pt, en negreta 

5) Font del text: Times New Roman o Times, grandària de la lletra 10 pt. Tots els títols i subtítols han d’estar alineats a l’esquerra i en negreta 

6) No activar la divisió de paraules al text. 

7) Els paràgrafs han d’estar justificats i sagnats a 0,8 cm. Utilitzat sangries; no utilitzar espais ni tabulacions. 

8) Els noms científics de gènere, subgènere, espècie, subespècie varietat i els sintaxons (associacions vegetals) aniran en cursiva. Els noms dels taxons superiors (família, ordre...) aniran sense cursiva, amb la primera lletra en majúscula si el terme s’escriu en llatí. 

9) Els noms dels autors de les espècies esmentades s’han d’escriure amb la mateixa lletra del text (lletra normal), sense abreujar. Només s’esmenta l’autor i any la primera vegada que s’anomena el taxó. 10) Utilitzar n. sp., n. gen., n. fam, etc, cada vegada que nous tàxons es mencionin, i n. comb. cada vegada que una nova combinació se citi. 

11) Les referències que se citin al text s’han d’escriure amb la mateixa lletra del text. Exemples: Bunyol (2001), Bunyol (2001, 2002), (Bunyol, 2000; Torrat, 2002), (Bunyol & Torrat 2003, 2005), Bunyol (2001: 1; 2003: 4), Bunyol (2001: Fig. 2), Bunyol et al. (2003) (Bunyol et al., 2006) segons convingui. 

12) No numerar les pàgines 

13) Les figures (dibuixos i fotos) han de ser referenciades en el text com «Fig. X» (si n’hi ha una) o «Figs. X-XX» (en el cas de que n’hi hagi més d’una) amb un punt desprès de la «g» o «s» respectivament (si la redacció és en anglès aleshores sense punt desprès de la «g» o «s»). Les taules com «Taula X» o «Taules X-XX» 

14) Si una figura conté més d’una imatge, aquestes s’hauran d’identificar amb lletres minúscules (a, b, c, ...) a la mateixa figura, de manera que en el text quedi referenciada la «Fig. 1a» o les «Figs. 1a-b», segons correspongui. 

Taules i figures 

Les il·lustracions originals s’enviaran a l’editor quan el manuscrit hagi estat revisat, en fitxers independents del text juntament amb el manuscrit revisat. 

- Els dibuixos en gama de grisos, les figures i/o plànols hauran de tenir una resolució de 300 dpi en format TIF o JPEG d’alta qualitat. 

Cada figura pot incloure una escala mètrica, sense multiplicador. 

Bibliografia 

Les referències seran sagnades a model francès (a partir de la segona línia) a 1cm 

Declaració de privacitat

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) compleix el que estableix el Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (Reglament 2016/679, del 27 d’abril de 2016). De conformitat amb aquesta norma, s’informa que, amb l’acceptació de les normes de publicació, els autors autoritzen que les seves dades personals (nom i cognoms, dades de contacte i dades de filiació) puguin ser publicades en el corresponent volum de la revista Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural
 
Aquestes dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat de l’IEC amb la finalitat de gestionar aquesta publicació. Únicament s’utilitzaran les dades dels autors per a gestionar la publicació de la revista Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural i no seran cedides a tercers, ni es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals. Un cop publicada la revista, aquestes dades es conservaran com a part del registre històric d’autors. Els autors poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, adreçant-se per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat, en què s’especifiqui de quina publicació es tracta.