Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
  • La tramesa no ha estat publicada anteriorment, ni tampoc no s’ha enviat anteriorment a una altra revista (o s’ha proporcionat una explicació a «Comentaris a l’editor/a»).
  • El fitxer de la tramesa és en format Microsoft Word, RTF o WordPerfect.
  • S’han proporcionat els URL per a les referències sempre que ha estat possible.
  • El text és en interlineat simple, utilitza un tipus de lletra de 12 punts i aplica cursiva en lloc de subratllat (excepte per a les adreces URL). Totes les il·lustracions, figures i taules s’han ubicat a la posició que els correspon, i no al final del text.
  • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a la secció «Indicacions per als autors/es» de la pàgina «Quant a la revista».
  • Per a les trameses a seccions revisades per persones expertes, s’han seguit les instruccions de la secció «Com assegurar una revisió cega».

Directrius per a l’autor/a

Normes per a la presentació d’originals a Periodística

NOTA PRÈVIA IMPORTANT:

Per a l’acceptació d’articles, se segueix el sistema de revisió cega per parells, amb avaluadors externs a la revista. En cas de no acceptació de l’original, la revista informarà puntualment l’autor dels motius pels quals no ha estat acceptat, sempre mantenint l’anonimat dels avaluadors del text. Els avaluadors externs podran demanar modificacions, ampliacions, suggeriments o aclariments a l’autor per a la publicació de l’original. Els articles publicats es basen en recerques originals i inèdites.
1. Els articles s’han de redactar preferiblement en català o en qualsevol altra llengua romànica.
2. El tipus de lletra ha de ser Times New Roman del cos 12, i el text s’ha de compondre amb un interlineat d’un espai i mig.
3. L’extensió del treball ha de ser entre 4.000 i 6.000 paraules. Tots els fulls han d’anar numerats correlativament.
4. Forma de citació:
La forma de citació bibliogràfica dins del text segueix el sistema americà, és a dir: (Cognom de l’autor, any: pàgina o interval de pàgines). Exemple: (Morley, 1990: 5).
La bibliografia citada s’ha d’incloure al final de l’article. Ha d’estar ordenada alfabèticament per autors i ha de seguir els criteris següents:
— En el cas dels llibres: Cognom, Nom; Cognom, Nom. Títol de la monografia: Subtítol de la monografia. Lloc de publicació: Editorial, any. Nombre de volums. (Nom de la Col·lecció; número dins de la col·lecció) [Informació addicional.]
— En el cas dels articles de publicacions periòdiques: Cognom, Nom; Cognom, Nom. «Títol de l’article». Títol de la Publicació Periòdica, número del volum, número de l’exemplar (dia mes any), número de la pàgina inicial - número de la pàgina final.

NORMES PER A LA PRESENTACIÓ D’ORIGINALS A PERIODÍSTICA

5. Les notes —numerades amb xifres aràbigues volades— s’han de compondre totes conjuntament al final del text.
6. En cas que hi hagi figures, gràfics o taules, s’han de presentar numerats correlativament en fulls a part i indicar dins del text el lloc en què s’han d’incloure.
7. Al final de l’article s’ha de lliurar un breu currículum redactat de l’autor (menys de 8 línies de text).
8. A l’inici de l’article, cal afegir un resum en la llengua de l’article de menys de 150 paraules i, a continuació, el mateix resum en anglès. El resum en anglès ha d’anar precedit del títol de l’article en anglès.
9. Amb vista a la indexació de la revista en diferents bases de dades, s’han de proposar cinc mots clau en l’idioma original de l’article i en anglès, i s’han de col·locar a continuació dels resums corresponents.
10. Els treballs s’han d’adreçar al correu electrònic de la revista:
revistaperiodistica@upf.edu.

Declaració de privacitat

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) compleix el que estableix el Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (Reglament 2016/679, del 27 d’abril de 2016). De conformitat amb aquesta norma, s’informa que, amb l’acceptació de les normes de publicació, els autors autoritzen que les seves dades personals (nom i cognoms, dades de contacte i dades de filiació) puguin ser publicades en el corresponent volum de Periodística

Aquestes dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat de l’IEC amb la finalitat de gestionar aquesta publicació. Únicament s’utilitzaran les dades dels autors per a gestionar la publicació de la revista i no seran cedides a tercers, ni es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals. Un cop publicada la revista, aquestes dades es conservaran com a part del registre històric d’autors. Els autors poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, adreçant-se per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat, en què s’especifiqui de quina publicació es tracta.