Equip Editorial

Comité editorial:
Francesc Xavier Àlvarez, Ignasi
Labastida.

Seccions:
Salvador Estradé, David Jou,
Pere Roura, Jordi Vives

Correcció lingüística:
Serveis Lingüístics de la Universitat
de Barcelona
Disseny gràfic: www.nereƩ o.com
Impressió: Ediciones Gráficas Rey, SL
Albert Einstein, 54
08940 Cornellà de Llobregat