Sobre la revista

Objectius i temàtica

La revista Recursos de física, editada per la Societat Catalana de Física, és una revista digital, de divulgació pedagògica, en l’àmbit de  l’ensenyament de la física i dirigida principalment al professorat d’aquesta matèria. El seu objectiu és fer difusió dels recursos pedagògics que el professorat fa servir realment en els centres d’ensenyament i en l’àmbit de la física, fer de pont i compartir recursos  entre l’ensenyament secundari i els primers cursos universitaris pel que fa a l’ensenyament de la física. Per això és demana que els articles tinguin un format i un nivell determinats (guia del professorat, fitxa per l’alumne, solucions) que permeti la seva reproductibilitat com a recurs. El seu caràcter digital permet que els recursos utilitzin  i presentin  eines en xarxa (programes, miniaplicacions, simulacions, vídeos...).