Evolució de la vegetació de l'antic estany de Sils (la Selva) en els darrers 50 anys

Autors/ores

  • Gabriel Mercadal i Corominas
  • Lluís Vilar Sais
  • Josep Gesti Perich

Resum

Es descriu l'evolució històrica de la vegetació de l'antic estany de Sils (la Selva) durant la darrera meitat del segle XX mitjançant l'estudi de la cartografia vegetal antiga (Bolòs, 1954; Vilar, 1981) i l'actual (Mercadal, 2002), així com de les primeres fotografies aèries dels anys 1956 i 1980 i de l'ortofotomapa de l'any 2000. Aquesta llacuna interior fou dessecada definitivament el 1851 i les seves terres van ser convertides, majoritàriament, en prats de dall (Gaudinio fragilis- Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952), una comunitat semicultural d'elevada singularitat florística per a la regió mediterrània. Els resultats demostren que, en els darrers 50 anys, els canvis d'usos del sòl han anat transformant aquell antic paisatge, eminentment pradenc i cerealístic, cap a arbredes, herbassars humits, àrees urbanitzades i boscs submediterranis, amb la consegüent pèrdua de superfície de prats dalladors i de diversitat florística. D'altra banda, a partir de la cartografia històrica, es proposen els espais prioritaris per tal de ser recuperats i gestionats com a àrees pradenques.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2008-07-11

Número

Secció

Sistemes i Processos