El prat de dall de Poa trivialis amb Ranunculus sardous, una nova subassociació del Geranio dissecti-Festucetum arundinaceae (all. Oenantho-Gaudinion) per a Catalunya

Autors/ores

  • Gabriel Mercadal i Corominas

Paraules clau:

caracterització geobotànica, fitosociologia, prat de dall.

Resum

Descrivim una nova subassociació de prat de dall mesohigròfil per a la terra baixa catalana: el Geranio dissecti-Festucetum arundinaceae (O. Bolòs 1959) Mercadal 2019 subass. ranunculetosum sardoi Mercadal nov. (all. Oenantho-Gaudinion, ord. Trifolio-Hordeetalia). Aquesta comunitat es caracteritza florísticament per Poa trivialis, Rumex crispus, Ranunculus sardous, Elymus repens, Carex riparia, Alopecurus myosuroides i Lolium multiflorum. Les espècies dominants són Poa trivialis, Trifolium squamosum i Pontentilla reptans. Sintaxonòmicament, representa una forma de transició entre els prats de dall de l’Oenantho-Gaudinion i els herbassars higròfils de l’aliança Potentillion anserinae (ord. Potentillo-Polygonetalia).

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Número

Secció

Gea, Flora et Fauna