Anàlisi sobre dos ecotipus de Culex (Culex) pipiens Linnaeus, 1758 (Diptera: Culicidae) al Baix Llobregat

Autors/ores

  • Roger Eritja i Mathieu
  • Marta Goula Goula

Resum

Hom ha abordat l'estudi del complex del mosquit Culex pipiens Linnaeus, 1758. La hipòtesi de treball fou que poblacions d'aquest mosquit, que poden pondre ous sense ingesta prèvia de sang (poblacions autògenes), podrien constituir per alguns autors una entitat taxonòmica diferent, Culex molestus Forskal, 1775, aïllada genèticament en biòtops subterranis tancats, i amb caràcters morfològics diferencials respecte de Culex pipiens s.s. Per provar aquesta hipòtesi, un total de 74 poblacions larvàries foren mostrejades en els anys 1993 i 1994 en diferents biòtops del Baix Llobregat (Barcelona, Espanya) per ser analitzades simultàniament des del punt de vista de l'autogènia, la morfologia, la dinàmica de poblacions i els fluxos gènics entre diferents hàbitats. Les poblacions larvàries d'hàbitats subterranis tancats presentaven un percentatge més elevat de femelles autògenes, i l'autogènia era significativament associada a certs caràcters morfològics, tot i que no posseïen valor diagnòstic. Com que els intercanvis genètics eren amplis entre hàbitats, no es recolzà la validesa taxonòmica de Culex molestus, donant a l'autogènia només un valor d'adaptació fisiològica. L'anàlisi dels al'lels de resistència a insecticides organofosforats va trobar-los en altes freqüències, tot i que els mosquits deixaren de controlar-se amb aquests productes des del 1992. El manteniment de la resistència podria ser afavorit per residus de plaguicides agrícoles en l'aigua. Es proposà un model dinàmic sobre aquesta informació, incloent també la influència de les activitats humanes de control de mosquits com a factor d'increment de la deriva genètica.

Descàrregues

Publicat

2004-02-27

Número

Secció

Articles