Característiques físiques i químiques del sediment de la llacuna de la Tancada (Delta de l'Ebre)

Autors/ores

  • Elisenda Forès i Planells
  • Francisco A. Comín Sebastián
  • Sònia González

Resum

Es presenten els resultats de l'estudi de les característiques físiques i químiques del sediment de la llacuna de la Tancada (Delta de l'Ebre), diferenciant les zones lliures i cobertes per macròfits arrelats. També s'analitzen els canvis entre l'hivern i 1'estiu en zones lliures de vegetació. Es comenten els resultats obtinguts en les dues cubetes de que consta la llacuna: est i oest.
Es pot observar una concentració de C, N, P, Mg, Al i Fe més elevada en el sediment de Ruppia i Potamogeton. S'observa, també, una concentració més elevada de matèria orgànica i de material fi (argiles i llims). Aquests resultats són vàlids solament per a la cubeta est. A la cubeta oest no s'observen diferències significatives en cap dels elements analitzats. La concentració de Si és més elevada durant 1'estiu. Les concentrations de Mg i Fe són més baixes durant el mateix període.
L'activitat dels macròfits com a filtres, precipitant el material suspès en 1'aigua i afavorint la precipitació química d'alguns elements tals com el Ca i el P, pot explicar les diferències observades entre les zones lliures i amb vegetació submergida. La manca de diferències a la cubeta oest és deguda als continus aportaments d'aigua marina pels canals de comunicació amb la badia durant els temporals d'hivern.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2005-05-20

Número

Secció

Gea, Flora et Fauna