Característiques físiques i químiques del sediment de la llacuna de la Tancada (Delta de l'Ebre)

Autors/ores

  • Elisenda Forès i Planells
  • Francisco A. Comín Sebastián
  • Sònia González

Resum

Es presenten els resultats de l'estudi de les característiques físiques i químiques del sediment de la llacuna de la Tancada (Delta de l'Ebre), diferenciant les zones lliures i cobertes per macròfits arrelats. També s'analitzen els canvis entre l'hivern i 1'estiu en zones lliures de vegetació. Es comenten els resultats obtinguts en les dues cubetes de que consta la llacuna: est i oest.
Es pot observar una concentració de C, N, P, Mg, Al i Fe més elevada en el sediment de Ruppia i Potamogeton. S'observa, també, una concentració més elevada de matèria orgànica i de material fi (argiles i llims). Aquests resultats són vàlids solament per a la cubeta est. A la cubeta oest no s'observen diferències significatives en cap dels elements analitzats. La concentració de Si és més elevada durant 1'estiu. Les concentrations de Mg i Fe són més baixes durant el mateix període.
L'activitat dels macròfits com a filtres, precipitant el material suspès en 1'aigua i afavorint la precipitació química d'alguns elements tals com el Ca i el P, pot explicar les diferències observades entre les zones lliures i amb vegetació submergida. La manca de diferències a la cubeta oest és deguda als continus aportaments d'aigua marina pels canals de comunicació amb la badia durant els temporals d'hivern.

Descàrregues

Publicat

2005-05-20

Número

Secció

Gea, Flora et Fauna