, Universitat de Lleida, Spain

  • Terminàlia Núm. 24: desembre 2021 - Articles
    Terminologia botànica popular en occità de la Vall d’Aran. Noves dades i consideracions sobre la complexa qüestió dels noms del pollancre (Popular botanical terminology in Aranese Occitan. New data and considerations on the complex question of the names)
    Resum  PDF