(1)
Tuneu Isern, I. Pluviometria De Gurb I Comparació Amb Altres Punts De La Comarca. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2008, 391-393.