(1)
Casassas i Simó, L. Reflexions a l’entorn Del Concepte De Regió a Finals Del Segle XX. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 15-22.