(1)
Vila i Comaposada, M.-A. Formació De La Terminologia geogràfica. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2001, 187-192.