(1)
Salvador i Segarra, M.; Tort i Donada, J. L’Estructura Municipal a Dinamarca I a Catalunya. Consideracions Entorn De Dos Models Contraposats. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 165-175.