(1)
, . . Comitè Organitzador Del Primer Congrés Català De Geografia. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 14.