(1)
Vila i Dinarés, P. Consideracions Sobre La conveniència d’una Coordinació urbanística De Catalunya. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 169-170.