(1)
, . . I Congrés Català De Geografia, Orientacions Generals. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 107-108.