(1)
, . . Índex d’autors Del Volum IV. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 129.