(1)
Mendizàbal i Riera, E. La Barcelona Que s’està Construint. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 11-20.