(1)
, . . Índex d’autors Del Volum II. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 165-166.