(1)
, . . Els Professors Invitats Aquests Darrers Anys. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 139-140.