(1)
, . . Recull En recordança De Josep Iglésies I Fort. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 155.