(1)
, . . I Conferència Econòmica De La Mediterrània Nord-Occidental. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 193-194.