(1)
Sabiron i Herrero, B. Del Meu Record. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 41.