(1)
Jones, R. Objectivitat, Subjectivitat I Contextualitat: Aproximacions a l’estudi Del Canvi Rural a Austràlia Occidental I a d’altres Llocs. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2023, 57-73.