[1]
Jones, R. 2023. Objectivitat, subjectivitat i contextualitat: aproximacions a l’estudi del canvi rural a Austràlia Occidental i a d’altres llocs. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 95 (Jun. 2023), 57–73.