(1)
Garriga, M. La Bioconservació En Productes Carnis. TECA 2006, 12-19.