(1)
Garriga, M. ProbiĆ²tics En Productes Carnis. TECA 2001, 30-31.