(1)
Callejo, J.; Fernández, C. <i>Blockchain</i>: La Recomposició d’enllaços Entre Periodisme I audiència. Comunicació 2022, 39, 81-100.