(1)
Teixidó i Planas, M. Sistema pedagògic I competències bàsiques. Rev. catalana pedagog. 2012, 7, 213-248.