(1)
Saballs Teixidó, J. "Aprendre a Aprendre" a l’escola I a l’institut. Desenvolupament De La competència d’"aprendre a Aprendre" a l’educació obligatòria. Rev. catalana pedagog. 2012, 7, 137-162.