(1)
Teixidó i Planas, M. L’Ensenyament De Les llengües a Catalunya : Cap a Un Model Català romanístic Amb anglès Com a Llengua Franca. Rev. catalana pedagog. 2009, 6, 77-91.