(1)
Buisan, L.; Tesouro, M. Motius Pels Quals Els Immigrants Aprenen Una Segona Llengua: El CatalĂ . Rev. catalana pedagog. 2015, 8, 81-90.