(1)
Tomàs, F. Sobre El Programa De Hilbert I l’aritmètica Formalment Recursiva. Butll. Soc. Catalana de Mat. 2005, 4, 21-32.