(1)
Dalfó, C.; Fiol, M. A. Grafs, Amics I Coneguts. Butll. Soc. Catalana de Mat. 2010, 25, 5-29.