(1)
, . . Un Apunt De matemàtica Financera. Butll. Soc. Catalana de Mat. 2018, 32, 101-131.