(1)
Marcó i Masferrer, X. Farías, Víctor; Martí, Ramon I Catafau, Aymat (2007). <i>Les Sagreres a La Catalunya medieval</I>. Girona: Associació d’Història Rural De Les Comarques Gironines, Centre De Recerca d’Història Rural I Documenta Universitària (Biblioteca d’Història Rural. Col·lecció Estudis ; 10). Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2012, 389-392.