(1)
Bohigas i Balaguer, P. Les Miniatures En Manuscrits escolĂ stics. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 79.