(1)
, . . Mesa De La S.C.E.H. Per Als Anys 1954 I 1955. - Membres Honoraris De La S.C.E.H. - Delegat De l’Institut. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 5.